Obchodní podmínky

Vzájemná práva a povinnosti Klienta a Provozovatele, zejména práva a povinnosti vzniklé zaplacením faktury služby Dovolená na míru, se řídí těmito obchodními podmínkami (dále jen „Obchodní podmínky“)

1. Definice

1.1 V těchto obchodních podmínkách.

1.1.1 „Provozovatel“ znamená pan Zdeněk Nepraš, IČO 08657149, s místem podnikání Z.Kopala
1250, 570 01 Litomyšl;

1.1.2 „Klient“ znamená právnická nebo fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti
nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Smlouvu s Provozovatelem nebo
s ním jinak jedná;

1.1.3 „Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění;

1.1.4 „Služba“ znamená osobní činnost Provozovatele spočívající v poskytování odborného
cestovního poradenství a konzultací v oblastech dále upravených těmito Obchodními podmínkami a
to podle písemných a ústních žádostí Klienta;

2. Služba Dovolená na míru

2.1 Služba bude poskytována Klientovi v tomto rozsahu:

2.1.1 Poradenství v oblasti cestovního pojištění;

2.1.2 Poradenství v oblasti dopravy;

2.1.3 Poradenství v oblasti ubytování;

2.1.4 Poradenství v oblasti pronájmu motorových vozidel;

2.1.5 Poradenství v oblasti cestování;

2.1.6 Sestavení cestovního průvodce

2.1.7 Vzdálená podpora

3. Rozsah poskytování služby

3.1 Provozovatel se zavazuje poskytovat Klientovi Služby v rozsahu nejvýše 2 člověkohodiny denně.

3.2 Poskytnutí Služeb, které by znamenalo překročení výše sjednaného rozsahu, má Provozovatel
právo odmítnout.

3.3 Provozovatel se zavazuje, že bude Klientovi zasílat návrhy jednotlivých služeb, ze kterých si Klient
bude vybírat.

3.4 Provozovatel je pouze zprostředkovatel služeb a vystupuje jako poradce. Náklady na jednotlivé
Služby je povinen uhradit Klient.

4. Podmínky poskytování služby

4.1. Provozovatel postupuje při poskytování Služeb samostatně, je však povinen dbát požadavků
klienta.

4.2 V případě, že Provozovatel bude pro řádné poskytování Služeb potřebovat informace od Klienta,
má Klient povinnost poskytnout Provozovateli součinnost (zejména mu sdělit veškeré požadované
informace), a to bez zbytečného odkladu.

4.3 Klient se zavazuje zajistit Provozovateli a/nebo jím určeným osobám veškeré podmínky nezbytné
pro řádné poskytování Služeb, zejména se Klient zavazuje zajistit a/nebo poskytnout všechny
potřebné přístupy.

4.4 Provozovatel poskytuje Službu Dovolená na míru dle nabídky, kterou Klient schválil. V případě
požadavku Klienta na změny, které neodpovídají nabídce, má Provozovatel právo požadovat uhrazení
vícenákladů spojených s novými požadavky Klienta.

4.5 Klient se zavazuje uhradit veškeré služby, jež mu zprostředkuje Provozovatel. V případě
neuhrazení ze strany Klienta nemá Provozovatel žádnou odpovědnost za škody a veškeré náklady tím
vzniklé hradí Klient.

4.6 V případě užívání služby 2.1.7 Vzdálená podpora mimo území EU, je Klient povinen kontaktovat
Provozovatele přednostně elektronicky. V případě, že elektronický kontakt není možný, je oprávněn
užít kontakt telefonický. V případě vzniku nákladů Provozovatele vyšším než 100 Kč, je Provozovatel
oprávněn požadovat uhrazení takovýchto nákladů od Klienta.

5. Komunikace mezi Provozovatelem a Klientem

5.1 Klient bude zadávat pokyny pro poskytování Služeb Provozovateli následujícími způsoby:

5.1.1 elektronicky na e-mailovou adresu jsem@cestovniradce.com;

5.1.2 elektronicky na Facebook messenger Cestovní rádce;

5.1.3 elektronicky na Whatsapp č. +94764769288;

5.1.2 telefonicky na tel. č. +420605137493;

6. Odměna

6.1 Klient se zavazuje zaplatit Provozovateli za poskytování Služeb v rozsahu sjednaném v článku 2
těchto Obchodních podmínek Odměnu ve výši uvedené na faktuře.

6.2 Odměna je splatná před započetím Služby Dovolená na míru

6.3 Provozovatel má právo na Odměnu v plné výši i pokud Klient nevyužije plný rozsah Služeb
uvedený v článku 2 těchto Obchodních podmínek.

6.4 Jakékoliv finanční plnění pro Provozovatele se platí bankovním převodem na tuzemský bankovní
účet Provozovatele, číslo účtu 107-9369740237/0100, vedeném u Komerční banky.

6.5 Provozovatel má právo doručit daňový doklad – fakturu i v elektronické podobě prostřednictvím
emailové zprávy.

7. Práva klienta
7.1 Pokud Provozovatel neplní své závazky vyplívající z těchto obchodních podmínek, má Klient právo
odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení peněz.

7.2 Klient má právo na službu Dovolená na míru v plném rozsahu dle odst. 2.1

8. Reklamační řád
8.1 Jelikož si Klient veškeré služby vybírá na základě své svobodné vůle, není reklamace na
Provozovatele možná.

8.2 V případě, že některá ze služeb nebude odpovídat sjednanému charakteru, poskytne
Provozovatel součinnosti při řešení daného problému.

9. Ochrana osobních údajů
Služba Dovolená na míru zahrnuje aktivity, při kterých může docházet ke zpracování osobních údajů
Provozovatelem pro Klienta, jakožto správce údajů, ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních
údajů) („Nařízení“) přímo aplikovatelného od 25. 5. 2018.

Provozovatel i Klient mají zájem na tom dostát všem povinnostem, které jim vyplývají z Nařízení.

Provozovatel bude dle těchto Obchodních podmínek zpracovávat osobní údaje Klientů, jejich:

• jméno a příjmení;
• datum narození;
• rodné číslo;
• adresa trvalého pobytu a kontaktní adresa;
• další kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa);
• číslo pasu;
• IČO;
• DIČ;

Osobní údaje Klientů bude Provozovatel zpracovávat po dobu nutnou k uskutečnění Služby Dovolená
na míru. Nejdéle bude Provozovatel uchovávat osobní údaje po dobu 1 roku. Údaje budou
zpracovány v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

Osobní údaje budou zpracovány strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových
programů.

Tento článek OP se řídí ve věcech zde neupravených zákonnými ustanoveními vztahujícími se ke
smlouvě o zpracování osobních údajů.

Zaplacením faktury Klient souhlasí se zpracováním osobních údajů. Souhlas je svobodný a vědomý
projev vůle Klienta.

10. Rozhodné právo
Tyto obchodní podmínky se řídí právním řádem České Republiky, zejména Občanským zákoníkem.

11. Účinnost
Tyto obchodní podmínky vstupují v účinnost dne 01.09.2019